De la Traditional to Urban JU JITSU

Stagiul despre:
- tehnici de sabie;
- apărarare la atacul cu toporul;
- tehnici de apărare și atac împotriva unuia sau a mai multor agresori în spații limitate.


A seminar about:
- sword techniques;
- defense against the ax;
- techniques of defense and attack against one or more aggressions in limited spaces.


Stage su:
- tecniche di spada;
- difensa dell`attacco con l`ascia;
- tecniche di difensa e attacco contro uno o più aggressori negli spazi limitati.


Семинар об:
- техника с катаной;
- защита от нападающего с топором;
- методика о защите и нападение против одного или множество нападающих в тесных местах.

Cine va preda?

SoShiSoke George Chivăran

 • - Șeful primei Școli de arte marțiale din România - Ki Shin Ryu;
 • - Recunoscut oficial din partea Maestrului Fumon Tanaka ca discipol direct, având dreptul de a preda Koden Enshin Ryu;
 • - 8 DAN Ju Jitsu acordați de Soke Fumon Tanaka;
 • - 3 DAN Karate;
 • - 3 DAN Judo;
 • - Expert Tamashiwari (tehnici de spargeri).

SyuSeki Shihan Gheorghe Farcaș

 • - elevul nr.1 al mult regretatului Soke Mihai Botez, cel care îl însoțea pe maеstru la competițiile internaționale;
 • - fondator a primei Școli de arte marțiale din România - Ki Shin Ryu;
 • - 56 medalii, dintre care 26 de aur, participând la campionate naționale și internaționale;
 • - 8 DAN Ju Jitsu;
 • - 5 DAN Judo.

Who will teach ?

SoShiSoke George Chivăran

 • - head of the first martial arts school from Romania - Ki Shin Ryu;
 • - officially recognized by Master Fumon Tanaka as his direct disciple, having the right to teach Koden Enshin Ryu;
 • - 8 DAN Ju Jitsu awarded by Soke Fumon Tanaka;
 • - 3 DAN Karate;
 • - 3 DAN Judo;
 • - Tamashiwari Expert (breaking techniques).

SyuSeki Shihan Gheorghe Farcaș

 • - student number 1 of regretted Soke Mihai Botez, who accompanied him on international competitions;
 • - founder of the first Martial Arts School from Romania - Ki Shin Ryu;
 • - 56 medals, of which 26 gold, participating on national and international championships;
 • - 8 DAN Ju Jitsu;
 • - 5 DAN Judo.

Chi insegnerà?

SoShiSoke George Chivăran

 • - capo della prima scuola di arti marziali in Romania - Ki Shin Ryu;
 • - formalmente riconosciuto dal Maestro Fumon Tanaka come discepolo diretto, avendo il diritto di insegnare Koden Enshin Ryu;
 • - 8 DAN Ju Jitsu dal Soke Fumon Tanaka;
 • - 3 DAN Karate;
 • - 3 DAN Judo;
 • - Expert Tamashiwari (tecniche di rottura).

SyuSeki Shihan Gheorghe Farcaș

 • - lo studente n. 1 del defunto Soke Mihai Botez, colui che ha accompagnato il maestro alle competizioni internazionali;
 • - fondatore della prima scuola di arti marziali in Romania - Ki Shin Ryu;
 • - 56 medaglie, di cui 26 d'oro, partecipando a campionati nazionali e internazionali;
 • - 8 DAN Ju Jitsu;
 • - 5 DAN Judo.

Кто будет преподавать?

СоШиСоке Джордж Кивэран

 • - руководитель первой румынской школы боевых искусств - Ки Шин Риу;
 • - официально признанным Мастером Фумон Танака, как непосредственный последователь с правом преподавать Коден Еншин Риу;
 • - 8 ДАН Джиу Джитсу, оказанным Соке Фумон Танака;
 • - 3 ДАН Каратэ;
 • - 3 ДАН Дзюдо;
 • - Эксперт Тамэсивари (техника разбивания твёрдых предметов).

СиуСеки Шихан Георге Фаркаш

 • - ученик номер один покойного Соке Михай Ботез, которого сопровождал на международных соревнованиях;
 • - основатель первой румынской школы боевых искусств - Ки Шин Риу;
 • - 56 медалей из которых 26 золотых, участвовав в национальных и международных соревнованиях;
 • - 8 ДАН Джиу джитсу;
 • - 5 ДАН Дзюдо.