Programa Kyu

 • yellow

  Kyu 9

 • yellow

  Kyu 8

 • Orange

  Kyu 7

 • Orange

  Kyu 6

 • Green

  Kyu 5

 • Blue

  Kyu 4

 • Brown

  Kyu 3

 • Brown

  Kyu 2

 • Brown

  Kyu 1